USUNIĘTO PLOMBĘ Z TACHOGRAFU - POTRZEBUJESZ OŚWIADCZENIE

28.08.2018

   

        Zgodnie z art. 22 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym, plomba może być naruszona wyłącznie do celów naprawy lub modyfikacji pojazdu. W takim wypadku w pojeździe przechowuje się pisemne oświadczenie, którego treść została określona w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2017/548. Pisemne oświadczenie w sprawie usunięcia lub naruszenia plomby tachografu powinno zawierać:

numer rejestracyjny pojazdu,
numer identyfikacyjny pojazdu,
imię i nazwisko kierowcy,
numer licencji wspólnotowej przewoźnika (jeżeli posiada),
nazwę, adres i numer identyfikacyjny warsztatu,
imię i nazwisko pracownika odpowiedzialnego za usunięcie plomby,
numer usuniętej plomby,
datę i godzinę usunięcia plomby,
przyczynę usunięcia,
uwagi.


Oryginał pisemnego oświadczenia należy przechowywać w pojeździe, a opieczętowaną kopię pozostawia się w warsztacie, w którym usunięto lub naruszono plombę. Na końcu oświadczenia powinno się znaleźć oznaczenie miejscowości i daty, w której sporządzono to oświadczenie, oraz podpisy kierowcy i pracownika warsztatu.

Należy również pamiętać, że w każdym przypadku plomby są zakładane na nowo przez zatwierdzonego instalatora lub zatwierdzony warsztat bez nieuzasadnionej zwłoki, a najpóźniej w ciągu siedmiu dni od ich zdjęcia. Przed ponownym założeniem plomb zatwierdzony warsztat przeprowadza sprawdzenie i kalibrację tachografu.

 

 

 

Podstawa prawna:

1) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/548 z 23 marca 2017 r. ustanawiające standardowy formularz pisemnego oświadczenia w sprawie usunięcia lub naruszenia plomby tachografu – obowiązuje od 13 kwietnia 2017 r.
2) Art. 22 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego

Wróć

Napisz do nas:

Kancelaria Transportowa TransClient
ul. J. Kossaka 72/211
85-307 Bydgoszcz

Zadzwoń: (+48) 500 700 275

e-mail: biuro@transclient.pl

(świadczymy usługi na terenie całej Polski)